Ngày có hiệu lực: 10/22/2020

VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA TRANG WEB NÀY (“ĐIỀU KHOẢN CỦA TRANG WEB”) TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY. BẰNG CÁCH SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY, BẠN ĐỒNG Ý CHỊU BẰNG CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA TRANG WEB NÀY. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA TRANG WEB NÀY, ĐỪNG SỬ DỤNG CÁC TRANG WEB.

Các Điều khoản của Trang web này áp dụng riêng cho việc bạn truy cập và sử dụng trang web của Sunrise www.sunrisegroup.org, cho tất cả các miền phụ liên quan, các dịch vụ trực tuyến và các ứng dụng di động (gọi chung là “Trang web”). Các Điều khoản của Trang web này không thay đổi theo bất kỳ cách nào các điều khoản hoặc điều kiện của bất kỳ thỏa thuận nào khác mà bạn có thể có với Sunrise. Nếu bạn đang sử dụng Trang web thay mặt cho bất kỳ tổ chức nào, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn được ủy quyền để chấp nhận các Điều khoản của Trang web này thay mặt cho tổ chức đó và tổ chức đó đồng ý bồi thường cho bạn và Sunrise do vi phạm các Điều khoản của Trang web này.

Sunrise bảo lưu quyền thay đổi hoặc sửa đổi bất kỳ điều khoản và điều kiện nào trong các Điều khoản của Trang web này hoặc bất kỳ chính sách hoặc hướng dẫn nào của Trang web, bất kỳ lúc nào và theo quyết định riêng của mình. Bất kỳ thay đổi hoặc sửa đổi nào sẽ có hiệu lực ngay sau khi đăng các sửa đổi trên Trang web. Việc bạn tiếp tục sử dụng các Trang web sau khi đăng các thay đổi hoặc sửa đổi sẽ cấu thành việc bạn chấp nhận các thay đổi hoặc sửa đổi đó. Do đó, bạn nên thường xuyên xem lại các Điều khoản của Trang web này và các chính sách hiện hành theo thời gian để hiểu các điều khoản và điều kiện áp dụng cho việc sử dụng Trang web của bạn. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản đã sửa đổi, bạn phải ngừng sử dụng Trang web.

Tổng Quát

Sunrise kiểm soát và vận hành Trang web này từ Hoa Kỳ. Sunrise không tuyên bố rằng các tài liệu trong Trang này là thích hợp hoặc có sẵn để sử dụng ở các địa điểm khác và việc truy cập vào Trang này từ các vùng lãnh thổ mà nội dung của nó là bất hợp pháp bị cấm. Những người chọn truy cập Trang web này từ các địa điểm khác làm như vậy theo sáng kiến ​​của riêng họ và chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương hiện hành.

Chính sách bảo mật

Vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật của chúng tôi để biết thông tin về cách Sunrise thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân từ người dùng của Trang web.

Bản quyền và Giấy phép có giới hạn

Trừ khi được chỉ định khác trong Trang web, các Trang web và tất cả nội dung và tài liệu khác trên Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn tất cả các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, thiết kế, văn bản, đồ họa, hình ảnh, thông tin, dữ liệu, phần mềm, phương pháp, phát minh, tệp âm thanh, các tệp khác và việc lựa chọn và sắp xếp chúng (gọi chung là “Tài liệu Trang web”) là tài sản độc quyền của Sunrise hoặc mạng Sunrise, người cấp phép hoặc người dùng và được bảo vệ bởi luật bản quyền, nhãn hiệu và sở hữu trí tuệ khác của Hoa Kỳ và quốc tế. Quyền được cấp để truy cập và sử dụng Trang web và hiển thị, sao chép, in và tải xuống Tài liệu của Trang web chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại, theo Điều khoản của Trang web này và các quy tắc và hạn chế khác có trong Trang web, miễn là bạn làm không sửa đổi Tài liệu trang web và bạn giữ lại tất cả bản quyền, nhãn hiệu và các thông báo độc quyền khác có trong tài liệu. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng sự cho phép đó không bao gồm: (a) bất kỳ việc sử dụng thương mại nào hoặc bất kỳ việc bán lại hoặc phân phối lại các Trang web hoặc Tài liệu Trang web trong đó; (b) việc thu thập và sử dụng bất kỳ danh sách, hình ảnh hoặc mô tả sản phẩm nào; (c) phân phối, thực hiện công khai hoặc hiển thị công khai bất kỳ Tài liệu Trang web nào, (d) thực hiện bất kỳ cách sử dụng phái sinh nào của Trang web và Tài liệu Trang web, hoặc bất kỳ phần nào của chúng; (e) sử dụng bất kỳ phương pháp khai thác dữ liệu, rô bốt hoặc các phương pháp thu thập hoặc trích xuất dữ liệu tương tự; (f) tải xuống (ngoài bộ đệm trang) của bất kỳ phần nào của Trang web, Tài liệu Trang web hoặc bất kỳ thông tin nào có trong đó, ngoại trừ được cho phép rõ ràng trên Trang web; hoặc (g) bất kỳ việc sử dụng Trang web hoặc Tài liệu Trang web nào khác ngoài mục đích đã định. Quyền được cấp ở đây có thể thu hồi bất kỳ lúc nào, có hoặc không có lý do. Trừ khi được nêu rõ ràng ở đây, không một Tài liệu Trang nào có thể được sao chép, tái tạo, phân phối, tái xuất bản, tải xuống, hiển thị, đăng, truyền hoặc sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, điện tử, cơ khí, photocopy, ghi âm, hoặc bằng cách khác, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Sunrise hoặc chủ sở hữu bản quyền. Quyền được cấp cho bạn sẽ tự động chấm dứt nếu bạn vi phạm bất kỳ Điều khoản nào của Trang web. Khi chấm dứt, bạn phải hủy ngay mọi tài liệu đã tải xuống và đã in. Bạn cũng không được, nếu không có sự cho phép của Sunrise, “sao chép” bất kỳ tài liệu nào có trên Trang web này trên bất kỳ máy chủ nào khác. Bất kỳ việc sử dụng trái phép nào đối với bất kỳ tài liệu nào trên Trang web này đều có thể vi phạm luật hiện hành (bao gồm luật bản quyền, luật nhãn hiệu, luật bảo mật và công khai cũng như các quy định và quy chế truyền thông).

Khiếu nại Bản quyền

Nếu bạn thực sự tin tưởng rằng tác phẩm có bản quyền của bạn đã được sao chép lại trên Trang web của chúng tôi mà không có sự cho phép theo cách cấu thành vi phạm bản quyền, vui lòng cung cấp cho Tổng cố vấn của Sunrise, theo địa chỉ được cung cấp bên dưới, thông tin sau:

  1. Chữ ký điện tử hoặc vật lý của người được ủy quyền đại diện cho chủ sở hữu bản quyền hoặc lợi ích sở hữu trí tuệ khác;
  2. Mô tả về tác phẩm có bản quyền hoặc tài sản trí tuệ khác mà bạn cho rằng đã bị vi phạm;
  3. Mô tả về vị trí của tài liệu mà bạn cho là vi phạm trên Trang web;
  4. Địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn;
  5. Tuyên bố của bạn rằng bạn thực sự tin tưởng rằng việc sử dụng đang tranh chấp không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép; và
  6. Tuyên bố của bạn, bị phạt nếu khai man, rằng thông tin trên trong thông báo của bạn là chính xác và bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc sở hữu trí tuệ hoặc được ủy quyền để hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền hoặc sở hữu trí tuệ.

Đại lý của Sunrise để biết thông báo về các khiếu nại về bản quyền hoặc vi phạm sở hữu trí tuệ khác có thể liên hệ qua thư Người nhận: General Counsel, Sunrise Community, Inc., 9040 SW 72nd St., Miami, FL 33173; hoặc bằng email tới Thông tin liên hệ này chỉ dành cho các thông báo bị nghi ngờ về bản quyền hoặc vi phạm sở hữu trí tuệ khác và không dành cho các yêu cầu cấp phép in lại hoặc sử dụng. Thông tin liên hệ cho các vấn đề khác được cung cấp ở những nơi khác trên trang web này. Chúng tôi có thể đưa ra thông báo về khiếu nại vi phạm bản quyền cho người dùng của chúng tôi bằng một thông báo chung trên Trang web, thư điện tử đến địa chỉ email của người dùng trong hồ sơ của chúng tôi hoặc bằng văn bản liên lạc được gửi bằng thư hạng nhất đến địa chỉ của người dùng trong hồ sơ của chúng tôi Hồ sơ.

Thương hiệu

Biểu tượng Sunrise và bất kỳ tên hoặc khẩu hiệu sản phẩm hoặc dịch vụ nào khác có trong Trang web là nhãn hiệu của Sunrise, mạng Sunrise, các đối tác công ty, người cấp phép hoặc chủ sở hữu tương ứng khác và không được sao chép, bắt chước hoặc sử dụng, toàn bộ hoặc trong một phần, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Sunrise hoặc chủ sở hữu nhãn hiệu hiện hành. Bạn không được sử dụng bất kỳ thẻ meta hoặc bất kỳ “văn bản ẩn” nào khác bằng “Sunrise Community, Inc.,” hoặc bất kỳ tên, nhãn hiệu hoặc sản phẩm hoặc dịch vụ nào khác của Sunrise mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi. Ngoài ra, giao diện của Trang web, bao gồm tất cả các tiêu đề trang, đồ họa tùy chỉnh, biểu tượng nút và chữ viết, là nhãn hiệu dịch vụ, nhãn hiệu và / hoặc trang phục thương mại của Sunrise và không được sao chép, bắt chước hoặc sử dụng, toàn bộ hoặc một phần, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Sunrise. Tham chiếu đến bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, lời hứa hoặc thông tin nào khác, theo tên thương mại, nhãn hiệu, nhà sản xuất, nhà cung cấp hoặc cách khác không cấu thành hoặc ngụ ý sự chứng thực, tài trợ hoặc khuyến nghị của chúng tôi.

Các trang web được liên kết từ các trang web; Nội dung của bên thứ ba

Trang web này có thể chứa các liên kết đến hoặc có thể đóng khung các trang web của bên thứ ba (“Trang web của bên thứ ba”) và có thể chứa hoặc liên kết đến thông tin, tài liệu, thông tin liên lạc hoặc nội dung khác của bên thứ ba (gọi chung là “Nội dung của bên thứ ba”). Nội dung của bên thứ ba và các trang web của bên thứ ba như vậy không thuộc quyền kiểm soát của Sunrise và Sunrise không xác nhận, chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào liên quan đến, các trang web của bên thứ ba, Nội dung của bên thứ ba hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được cung cấp bởi bất kỳ bên thứ ba nào trên Trang web hoặc bất kỳ Trang web của bên thứ ba nào. Sunrise không có ý định các liên kết trên Trang web này là giới thiệu hoặc xác nhận của các thực thể được liên kết, hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ của họ và chỉ được cung cấp để thuận tiện. Việc bạn sử dụng Trang web của bên thứ ba hoặc Nội dung của bên thứ ba, hoặc bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào của bên thứ ba, đều do bạn tự chịu rủi ro và tuân theo các điều khoản và điều kiện hoặc nhà cung cấp.

Các trang web liên kết đến các trang web

Nếu bạn muốn liên kết một trang Web khác với Trang này, bạn chỉ có thể làm như vậy nếu được sự cho phép trước của Sunrise. Liên kết như vậy có thể không gợi ý hoặc ngụ ý sự chứng thực hoặc phê duyệt của Sunrise đối với bất kỳ sản phẩm, vị trí, thực thể hoặc cá nhân nào hoặc mô tả Sunrise theo cách sai lệch, gây hiểu lầm, xúc phạm hoặc nói xấu và trang web liên kết không được chứa bất kỳ tài liệu người lớn hoặc bất hợp pháp nào hoặc bất kỳ tài liệu nào gây khó chịu, quấy rối hoặc phản cảm. Mọi quyền liên kết có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào. Bạn không được sử dụng biểu tượng Sunrise hoặc hình ảnh độc quyền khác của Sunrise để liên kết đến các Trang web mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Sunrise. Hơn nữa, bạn không được đóng khung hoặc cung cấp các liên kết nội tuyến đến các Trang web mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Sunrise.

Từ chối trách nhiệm

VIỆC BẠN SỬ DỤNG CÁC TRANG WEB, CÁC TÀI LIỆU CỦA TRANG WEB VÀ CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN HOẶC THÔNG QUA CÁC TRANG WEB LÀ RỦI RO CỦA RIÊNG BẠN VÀ ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TẮC”, KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO. SUNRISE KHÔNG TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM RẰNG CÁC TRANG WEB, TÀI LIỆU CỦA TRANG WEB HOẶC CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP QUA CÁC TRANG WEB LÀ CHÍNH XÁC, HOÀN CHỈNH, TIN CẬY, HIỆN TẠI HOẶC KHÔNG CÓ LỖI HOẶC CÁC TRANG WEB HOẶC CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG KHÔNG CÓ VIÊM GAN HOẶC CÓ TÁC HẠI KHÁC. BẠN NÊN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CÔNG NHẬN ĐỂ PHÁT HIỆN VÀ LOẠI BỎ VIRUS TỪ BẤT CỨ TẢI XUỐNG NÀO. SUNRISE KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC LỖI HOẶC SỨ MỆNH. THAM KHẢO BẤT KỲ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ, CHƯƠNG TRÌNH HOẶC THÔNG TIN KHÁC THEO TÊN THƯƠNG MẠI, THƯƠNG HIỆU, NHÀ SẢN XUẤT, NHÀ CUNG CẤP HOẶC CÁCH KHÁC KHÔNG PHÙ HỢP HOẶC THỰC HIỆN ĐIỀU KHOẢN, TÀI TRỢ HOẶC KHUYẾN NGHỊ CỦA CHÚNG HOẶC BẤT KỲ QUAN ĐIỂM NÀO LIÊN QUAN ĐẾN. ĐỐI VỚI PHẠM VI ĐẦY ĐỦ NHẤT ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, SUNRISE TUYÊN BỐ TUYÊN BỐ TỪ CHỐI BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, ĐIỀU KIỆN VÀ CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, TRUYỆN CỔ TÍCH HOẶC CÁCH KHÁC, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC BẢO ĐẢM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC BÊN THỨ BA QUYỀN VÀ SỰ PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ.

Phản hồi và tài liệu

Bất kỳ nhận xét hoặc tài liệu nào được gửi đến Sunrise (thông qua bất kỳ phương tiện nào bao gồm e-mail và thư thường) bao gồm dữ liệu phản hồi, chẳng hạn như câu hỏi, ý tưởng, nhận xét, đề xuất hoặc tương tự liên quan đến Trang web này hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc chương trình nào khác của Sunrise (gọi chung là "Phản hồi"), sẽ được coi là không bảo mật và sẽ trở thành tài sản duy nhất của Sunrise. Theo đó, bạn chuyển nhượng tất cả các quyền đối với Phản hồi cho Sunrise, và Sunrise sẽ không có nghĩa vụ dưới bất kỳ hình thức nào đối với Phản hồi. Không giới hạn những điều đã nói ở trên, Sunrise sẽ được tự do sao chép, sử dụng, tiết lộ, triển lãm, trưng bày, chuyển đổi, tạo ra các tác phẩm phái sinh và phân phối Phản hồi cho người khác một cách không giới hạn, mà không cần thừa nhận hoặc bồi thường cho bạn. Hơn nữa, bạn từ bỏ rõ ràng mọi quyền nhân thân mà bạn có thể có trong Phản hồi.

chính sách hoàn trả

Sunrise rất biết ơn tất cả các khoản đóng góp nhận được để hỗ trợ công việc bảo tồn của chúng tôi. Do các hạn chế do luật pháp áp đặt và bản chất của các khoản đóng góp từ thiện, chúng tôi không thể hoàn lại tiền cho các khoản đóng góp khi chúng đã được nhận. Tuy nhiên, nếu bạn cho rằng khoản đóng góp của mình được thực hiện do nhầm lẫn (vui lòng Liên hệ với chúng tôi). Tất cả các khoản đóng góp nhầm lẫn hoặc trái phép đều được hoàn lại bằng phương thức thanh toán ban đầu.

Tất cả các giao dịch mua được thực hiện thông qua các Trang web là cuối cùng. Trong trường hợp một mặt hàng bị hư hỏng hoặc bị phá hủy trong quá trình vận chuyển, Sunrise sẽ cố gắng thay thế mặt hàng đó hoặc khắc phục tình hình một cách hợp lý.

Dữ liệu đăng ký; Bảo mật tài khoản

Để xem xét việc bạn sử dụng các Trang web, nếu bạn tạo một tài khoản trên Trang web, bạn đồng ý (a) cung cấp thông tin chính xác, cập nhật và đầy đủ về bạn khi có thể được nhắc bởi bất kỳ biểu mẫu đăng ký nào trên Trang web (“Dữ liệu đăng ký”) ; (b) duy trì tính bảo mật của mật khẩu và nhận dạng của bạn; (c) duy trì và cập nhật kịp thời Dữ liệu Đăng ký, và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn cung cấp cho Sunrise, để giữ cho nó chính xác, cập nhật và đầy đủ; và (d) chấp nhận mọi rủi ro về việc truy cập trái phép vào Dữ liệu đăng ký và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn cung cấp cho Sunrise.

Giới hạn về trách nhiệm pháp lý

TRONG BẤT KỲ SỰ KIỆN NÀO SẼ GÂY RA MẶT TRỜI, BẤT KỲ BÊN NÀO KHÁC (BẤT CỨ HAY KHÔNG THAM GIA VÀO VIỆC TẠO, SẢN XUẤT, DUY TRÌ HOẶC GIAO HÀNG) VÀ / HOẶC CÁC VĂN PHÒNG, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, CỔ ĐÔNG HOẶC ĐẠI LÝ CỦA BẤT KỲ HỌ, CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ TRỰC TIẾP NÀO, THIỆT HẠI BẤT CỨ HOẶC HẬU QUẢ BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, MẤT SỬ DỤNG, MẤT THU NHẬP, MẤT LỢI NHUẬN THỰC TẾ HOẶC BẤT KỲ, MẤT KINH DOANH, MẤT HỢP ĐỒNG, MẤT HÀNG HOẶC TRẢ GÓP, MẤT LỢI NHUẬN, MẤT CHỐNG THẤM THIỆT HẠI HOẶC SỬA ĐỐI VỚI DỮ LIỆU, BẤT CỨ HÀNH ĐỘNG TRONG HỢP ĐỒNG, KHOẢN (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI SỰ TIÊU CỰC) HOẶC KHÁC, PHÁT HIỆN NGOÀI HOẶC BẤT KỲ CÁCH NÀO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB, NỘI DUNG HOẶC CÁC VẬT LIỆU CÓ TRONG HOẶC TRUY CẬP THÔNG QUA CÁC TRANG WEB, BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO DO NGƯỜI DÙNG Gây ra HOẶC KẾT QUẢ TỪ SỰ TIN CẬY CỦA NGƯỜI DÙNG VỀ BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO CÓ ĐƯỢC TỪ SUNRISE, HOẶC KẾT QUẢ TỪ MIẾNG, LỖI, TRUYỀN ĐỘNG, XÓA LỌC HOẶC EMAIL, LỖI, LỖI BẤT CỨ TRONG VẬN HÀNH HOẶC TRUYỀN DẪN HOẶC BẤT KỲ HIỆU SUẤT NÀO MÀ KHÔNG CÓ HIỆU QUẢ, GÌ HOẶC KHÔNG KẾT QUẢ TỪ HÀNH ĐỘNG CỦA THIÊN CHÚA, TRUYỀN THÔNG THẤT BẠI, MỀM MẠI, DỊCH VỤ HOẶC TRUY CẬP KHÔNG HỢP PHÁP VÀO HỒ SƠ, CHƯƠNG TRÌNH HOẶC DỊCH VỤ CỦA SUNRISE. TRONG KHÔNG TRƯỜNG HỢP NÀO GÂY RA TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TỔNG HỢP CỦA SUNRISE, MỌI TRONG HỢP ĐỒNG, BẢO HÀNH, KHOẢN (BAO GỒM SỰ TIÊU CỰC, DÙ CHỦ ĐỘNG, THỤ ĐỘNG HOẶC CÓ ẢNH HƯỞNG), TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA SẢN PHẨM, TRÁCH NHIỆM NGHIÊM TÚC HOẶC LÝ THUYẾT KHÁC (BAO GỒM SỰ TIÊU CỰC, DƯỚI ĐÂY LÀ CHỦ ĐỘNG, THỤ ĐỘNG HOẶC CÓ LIÊN QUAN) BẤT KỲ BỒI THƯỜNG NÀO BẠN TRẢ, NẾU CÓ, CHO MẶT TRỜI ĐỂ TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG CÁC TRANG WEB.

Bồi thường

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ Sunrise cũng như các chi nhánh của nó, các nhà thầu độc lập, nhà cung cấp dịch vụ, nhà cung cấp, người cấp phép và tư vấn, và các cán bộ, giám đốc, nhân viên và đại lý tương ứng của họ (“Các bên được bồi thường”), vô hại khỏi và chống lại bất kỳ khiếu nại, thiệt hại, chi phí, hành động, yêu cầu, trách nhiệm pháp lý và dàn xếp và chi phí (bao gồm nhưng không giới hạn, phí luật sư hợp lý) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn vi phạm các Điều khoản của Trang web này, bất kỳ Nội dung Người dùng nào bạn đăng, lưu trữ hoặc truyền tải trên đó hoặc thông qua các Trang web, hoặc việc bạn sử dụng hoặc không thể sử dụng Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ yêu cầu, yêu cầu hoặc khiếu nại thực tế hoặc bị đe dọa nào được đưa ra chống lại các Bên được bồi thường, phát sinh từ hoặc liên quan đến Nội dung, hành vi của bạn hoặc vi phạm của bạn quyền của bất kỳ bên thứ ba nào.

Hiệu lực từng phần / Từ bỏ

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản của Trang web này bị coi là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể thực thi, thì điều khoản đó sẽ được coi là không thể thực thi khỏi các Điều khoản của Trang web này và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản còn lại nào. Không có sự từ bỏ nào đối với bất kỳ Điều khoản nào của Trang web này sẽ được coi là sự từ bỏ thêm hoặc tiếp tục đối với điều khoản hoặc điều kiện đó hoặc bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào khác.

Luật pháp hiện hành và quyền tài phán

Các Điều khoản Trang web này và việc bạn sử dụng Trang web được điều chỉnh và hiểu theo luật của Bang Florida áp dụng cho các thỏa thuận được thực hiện và hoàn toàn được thực hiện tại Florida, mà không có xung đột với các quy định pháp luật. Bạn đồng ý rằng bất kỳ hành động nào theo pháp luật hoặc vốn chủ sở hữu phát sinh hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến các Điều khoản của Trang web này sẽ chỉ được đệ trình tại các tòa án liên bang và tiểu bang đặt tại Florida và theo đó bạn đồng ý vô điều kiện và không thể hủy ngang và tuân theo quyền tài phán duy nhất của các tòa án đó. bất kỳ vụ kiện, hành động hoặc thủ tục nào phát sinh từ các Điều khoản của Trang web này.

Câu hỏi / Thông tin liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Trang web, bạn có thể gửi email IBeller@SunriseGroup.Org attn: Luật sư tổng hợp.

Bạn cũng có thể gửi thư tới:

Cộng đồng Sunrise, Inc.
9040 nam 72nd St.
Miami, FL 33173