Title VI Compliance

Avize Piblik la de Dwa anba Tit VI

  • Sunrise Community, Inc. Inc ak tout konpayi ki asosye ak Gwoup Sunrise la opere pwogram ak sèvis san yo pa konsidere ras, koulè, ak orijin nasyonal an akò avèk Tit VI nan Lwa sou Dwa Sivil. Nenpòt moun ki kwè ke li te ofanse pa nenpòt pratik ilegal de diskriminasyon anba Tit VI ka pote yon plent avèk Sunrise Community, Inc.
  • Pou plis enfòmasyon sou Sunrise Community, Inc. Inc ak nenpòt ki konpayi ki asosye ak Gwoup Sunrise konsènan pwogram de dwa sivil ak pwosedi yo nan pote yon plent, tanpri ranpli fòm ki anba a pa klike sou lyen ki apwopriye a. Ou ka kontakte tou 305-596-9040, imèl kvargas@sunrisegroup.org oswa ale nan biwo administratif nou an nan 9040 Sunset Drive, Miami, FL 33173.
  • Si enfòmasyon nan yon lòt lang nesesè, òt de sa ki nan lis anba a, tanpri kontakte 305-273-3093.