Data wejścia w życie: 10

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW I WARUNKÓW WITRYNY („WARUNKI STRONY”) PRZED KORZYSTANIEM Z TEJ STRONY. KORZYSTAJĄC Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ ZGADZASZ SIĘ PRZESTRZEGAĆ TYCH WARUNKÓW WITRYNY. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ NA NINIEJSZE WARUNKI WITRYNY, NIE KORZYSTAJ Z WITRYN.

Niniejsze Warunki korzystania z witryny mają zastosowanie wyłącznie do dostępu do witryny Sunrise www.sunrisegroup.org i korzystania z niej, do wszystkich powiązanych poddomen, usług online i aplikacji mobilnych (łącznie zwanych „Witrynami”). Niniejsze Warunki korzystania z witryny w żaden sposób nie zmieniają warunków żadnej innej umowy zawartej z firmą Sunrise. Jeśli korzystasz z Witryn w imieniu jakiegokolwiek podmiotu, oświadczasz i gwarantujesz, że jesteś upoważniony do zaakceptowania niniejszych Warunków korzystania z Witryn w imieniu tego podmiotu oraz że podmiot ten zgadza się wypłacić Tobie i firmie Sunrise odszkodowanie za naruszenia niniejszych Warunków korzystania z Witryny.

Sunrise zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji któregokolwiek z warunków zawartych w niniejszych Warunkach korzystania z Witryny lub wszelkich zasadach lub wytycznych dotyczących Witryn, w dowolnym czasie i według własnego uznania. Wszelkie zmiany lub modyfikacje wejdą w życie natychmiast po opublikowaniu poprawek na Stronach. Dalsze korzystanie z Witryn po opublikowaniu zmian lub modyfikacji będzie oznaczało akceptację takich zmian lub modyfikacji. Dlatego należy od czasu do czasu przeglądać niniejsze Warunki korzystania z Witryn i obowiązujące zasady, aby zrozumieć zasady i warunki, które mają zastosowanie do korzystania z Witryn. Jeśli nie zgadzasz się ze zmienionymi warunkami, musisz zaprzestać korzystania z Witryn.

Ogólne

Firma Sunrise kontroluje i obsługuje tę Witrynę ze Stanów Zjednoczonych. Sunrise nie gwarantuje, że materiały zawarte w tej Witrynie są odpowiednie lub dostępne do użytku w innych lokalizacjach, a dostęp do tej Witryny z terytoriów, na których jej zawartość jest nielegalna, jest zabroniony. Osoby, które decydują się na dostęp do tej Witryny z innych lokalizacji, robią to z własnej inicjatywy i są odpowiedzialne za zgodność z obowiązującym prawem lokalnym.

Polityka prywatności

Prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności, aby dowiedzieć się, w jaki sposób Sunrise zbiera, wykorzystuje i ujawnia dane osobowe od użytkowników Witryn.

Prawa autorskie i ograniczona licencja

O ile nie wskazano inaczej w Witrynach, Witrynach oraz całej zawartości i innych materiałach na Witrynach, w tym między innymi znakami towarowymi, znakami usługowymi, projektami, tekstami, grafiką, obrazami, informacjami, danymi, oprogramowaniem, metodami, wynalazkami, plikami dźwiękowymi, inne pliki oraz ich wybór i układ (łącznie „Materiały Witryny”) są własnością firmy Sunrise lub sieci Sunrise, licencjodawców lub użytkowników i są chronione amerykańskimi i międzynarodowymi prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami własności intelektualnej. Udziela się zgody na dostęp do Witryn i korzystanie z nich oraz na wyświetlanie, kopiowanie, drukowanie i pobieranie Materiałów Witryn wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku, zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania z Witryn oraz innymi zasadami i ograniczeniami zawartymi w Witrynach, pod warunkiem, że nie modyfikować Materiałów Witryny i zachowujesz wszystkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne informacje o prawach własności zawarte w materiałach. Ponadto zgadzasz się, że takie zezwolenie nie obejmuje: (a) żadnego komercyjnego wykorzystania, odsprzedaży lub redystrybucji Witryn lub zawartych w nich Materiałów Witryny; (b) zbieranie i wykorzystywanie list produktów, zdjęć lub opisów; (c) dystrybucja, publiczne odtwarzanie lub publiczne wyświetlanie jakichkolwiek Materiałów Witryny, (d) wszelkie pochodne wykorzystanie Witryn i Materiałów Witryny lub jakiejkolwiek ich części; (e) korzystanie z jakiejkolwiek eksploracji danych, robotów lub podobnych metod gromadzenia lub ekstrakcji danych; (f) pobieranie (inne niż buforowanie stron) jakiejkolwiek części Witryn, Materiałów Witryny lub jakichkolwiek informacji w nich zawartych, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w Witrynach; lub (g) jakiekolwiek wykorzystanie Witryn lub Materiałów Witryny do innych celów niż jest to przewidziane. Zezwolenie udzielone w niniejszym dokumencie można w każdej chwili odwołać, z podaniem lub bez podania przyczyny. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, żadne z Materiałów Witryny nie może być kopiowane, reprodukowane, rozpowszechniane, ponownie publikowane, pobierane, wyświetlane, publikowane, przesyłane ani w inny sposób wykorzystywane w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, w tym między innymi elektroniczny, mechaniczny, kopiowanie, nagrywanie lub w inny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Sunrise lub właściciela praw autorskich. Udzielone Ci pozwolenie wygasa automatycznie w przypadku naruszenia któregokolwiek z Warunków Witryny. Po rozwiązaniu umowy musisz natychmiast zniszczyć wszystkie pobrane i wydrukowane materiały. Zabrania się również, bez zgody firmy Sunrise, „kopiowania” jakichkolwiek materiałów zawartych w tej Witrynie na jakimkolwiek innym serwerze. Jakiekolwiek nieautoryzowane użycie jakichkolwiek materiałów zawartych w tej Witrynie może naruszać obowiązujące prawo (w tym prawa autorskie, prawa dotyczące znaków towarowych, prawa dotyczące prywatności i reklamy oraz przepisy i ustawy dotyczące komunikacji).

Skargi dotyczące praw autorskich

Jeśli w dobrej wierze uważasz, że Twoje dzieło objęte prawami autorskimi zostało powielone w naszej Witrynie bez upoważnienia w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich, prosimy o przekazanie radcy prawnemu firmy Sunrise na adres podany poniżej:

  1. Elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej;
  2. Opis dzieła chronionego prawem autorskim lub innej własności intelektualnej, która według Ciebie została naruszona;
  3. Opis miejsca, w którym materiał, który Twoim zdaniem narusza prawa, znajduje się w Witrynie;
  4. Twój adres, numer telefonu i adres e-mail;
  5. Oświadczenie, że masz w dobrej wierze przekonanie, że sporne użycie nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo; i
  6. Oświadczenie, złożone pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że powyższe informacje zawarte w zawiadomieniu są dokładne i że jesteś właścicielem praw autorskich lub własności intelektualnej lub jesteś upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich lub własności intelektualnej.

Z agentem firmy Sunrise w celu powiadamiania o roszczeniach z tytułu praw autorskich lub innych naruszeń praw własności intelektualnej można skontaktować się pocztą Attn: General Counsel, Sunrise Community, Inc., 9040 SW 72nd St., Miami, FL 33173; lub e-mailem na adres Te dane kontaktowe służą wyłącznie do zgłaszania podejrzeń o naruszenie praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej i nie służą do przedruku ani wniosków o pozwolenie na wykorzystanie. Informacje kontaktowe w innych sprawach są podane w innym miejscu tej witryny. Możemy powiadomić naszych użytkowników o roszczeniach dotyczących naruszenia praw autorskich za pomocą ogólnego powiadomienia na Stronach, poczty elektronicznej na adres e-mail użytkownika w naszych rejestrach lub poprzez pisemną komunikację wysłaną pocztą pierwszej klasy na adres użytkownika w naszym dokumentacja.

Znaki towarowe

Logo Sunrise i wszelkie inne nazwy produktów lub usług lub slogan zawarte w Witrynach są znakami towarowymi firmy Sunrise, sieci Sunrise, jej partnerów korporacyjnych, licencjodawców lub innych odpowiednich właścicieli i nie mogą być kopiowane, imitowane ani wykorzystywane w całości ani w bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Sunrise lub odpowiedniego właściciela znaku towarowego. Nie możesz używać żadnych metatagów ani żadnego innego „ukrytego tekstu” za pomocą „Sunrise Community, Inc.” lub jakiejkolwiek innej nazwy, znaku towarowego lub nazwy produktu lub usługi Sunrise bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Ponadto wygląd i styl Witryn, w tym wszystkie nagłówki stron, niestandardowa grafika, ikony przycisków i skrypty, stanowią znak usługowy, znak towarowy i / lub szatę graficzną firmy Sunrise i nie mogą być kopiowane, imitowane ani wykorzystywane w całości lub częściowo bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Sunrise. Odniesienie do jakichkolwiek produktów, usług, obietnic lub innych informacji przez nazwę handlową, znak towarowy, producenta, dostawcę lub w inny sposób nie stanowi ani nie sugeruje poparcia, sponsorowania lub rekomendacji przez nas.

Witryny połączone z witrynami; Treści osób trzecich

Niniejsza Witryna może zawierać łącza do witryn internetowych osób trzecich („Witryny osób trzecich”) lub zawierać łącza do takich witryn, a także może zawierać łącza do informacji, materiałów, komunikatów lub innych treści osób trzecich (łącznie zwanych „Treściami osób trzecich”). Takie Treści osób trzecich i Witryny osób trzecich nie są pod kontrolą firmy Sunrise, a firma Sunrise nie popiera, nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności ani nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących Witryn stron trzecich, Treści osób trzecich ani żadnych oferowanych produktów lub usług. przez osoby trzecie w Witrynach lub w Witrynach osób trzecich. W zamiarze Sunrise linki w tej Witrynie nie są poleceniami ani poleceniami powiązanych podmiotów, ich produktów lub usług i są one udostępniane wyłącznie dla wygody. Korzystanie z Witryn osób trzecich lub Treści osób trzecich lub jakichkolwiek produktów i usług osób trzecich odbywa się na własne ryzyko i podlega warunkom lub dostawcy.

Witryny zawierające łącza do Witryn

Jeśli chcesz połączyć inną witrynę internetową z tą witryną, możesz to zrobić tylko po uzyskaniu uprzedniej zgody firmy Sunrise. Taki odsyłacz nie może sugerować ani sugerować poparcia lub aprobaty firmy Sunrise dla jakiegokolwiek produktu, stanowiska, podmiotu lub osoby, ani przedstawiać firmy Sunrise w sposób fałszywy, wprowadzający w błąd, uwłaczający lub w inny sposób zniesławiający, a witryna z odsyłaczem nie może zawierać żadnych materiałów dla dorosłych ani nielegalnych ani wszelkie materiały, które są obraźliwe, napastliwe lub w inny sposób budzące zastrzeżenia. Wszelkie prawa do linkowania mogą zostać w każdej chwili odwołane. Zabrania się wykorzystywania logo Sunrise lub innych zastrzeżonych grafik firmy Sunrise w celu umieszczania łączy do Witryn bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Sunrise. Ponadto nie można umieszczać w ramkach ani udostępniać linków do Witryn bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Sunrise.

Odpowiedzialność

UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z WITRYN, MATERIAŁÓW WITRYNY I USŁUG ŚWIADCZONYCH W WITRYNACH NA WŁASNE RYZYKO I SĄ DOSTARCZANE „TAKIE JAKIE SĄ”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI. SUNRISE NIE OZNACZA ANI NIE GWARANTUJE, ŻE STRONY, MATERIAŁY WITRYNY LUB USŁUGI ŚWIADCZONE ZA POŚREDNICTWEM WITRYN SĄ DOKŁADNE, KOMPLETNE, NIEZAWODNE, BIEŻĄCE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW ANI ŻE STRONY LUB ICH SERWERY SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB KOMPONENTÓW. NALEŻY KORZYSTAĆ Z OPROGRAMOWANIA UZNANEGO W BRANŻY DO WYKRYWANIA I DEZYNFEKCJI WIRUSÓW PO DOWOLNYM POBRANIEM. SUNRISE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BŁĘDY TYPOGRAFICZNE LUB POMINIĘCIA. POWIĄZANIE SIĘ DO JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW, USŁUG, PROGRAMÓW LUB INNYCH INFORMACJI, WEDŁUG NAZWY HANDLOWEJ, ZNAKU TOWAROWEGO, PRODUCENTA, DOSTAWCY ANI W INNY SPOSÓB NIE STANOWI ANI NIE DOTYCZY POPARCIA, SPONSORINGU ANI ZALECENIA NIM ZWIĄZKU Z TYM POWIĄZANIA. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, SUNRISE WYRAŹNIE WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE, WARUNKI I INNE WARUNKI WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, USTAWOWE LUB INNE, W TYM, ALE NIE OGRANICZA SIĘ DO WSZELKICH GWARANCJI DOROZUMIANYCH, WARTOŚCI HANDLU PRAWA I PRZYDATNOŚĆ DO OKREŚLONEGO CELU.

Informacje zwrotne i materiały

Wszelkie komentarze lub materiały przesłane do firmy Sunrise (za pośrednictwem dowolnego medium, w tym e-maili i zwykłej poczty), w tym dane zwrotne, takie jak pytania, pomysły, komentarze, sugestie itp., Dotyczące tej Witryny lub innych produktów lub programów firmy Sunrise (łącznie, „Informacje zwrotne”), nie będą traktowane jako poufne i staną się wyłączną własnością Sunrise. Niniejszym przekazujesz wszystkie prawa do opinii firmie Sunrise, a firma Sunrise nie ma żadnych zobowiązań w odniesieniu do opinii. Bez ograniczania powyższego firma Sunrise może bez ograniczeń powielać, wykorzystywać, ujawniać, wystawiać, wyświetlać, przekształcać, tworzyć prace pochodne i przekazywać informacje zwrotne innym osobom bez żadnych ograniczeń, bez potwierdzania lub rekompensaty dla użytkownika. Ponadto wyraźnie zrzekasz się wszelkich praw osobistych, które możesz mieć w opinii.

Zasady zwrotów

Sunrise jest wdzięczny za wszystkie darowizny otrzymane na rzecz naszych prac konserwatorskich. Ze względu na ograniczenia wynikające z prawa oraz charakter darowizn na cele charytatywne, nie możemy zwrócić pieniędzy za darowizny, które już zostały otrzymane. Jeśli jednak uważasz, że Twoja darowizna jest wynikiem błędu (proszę skontaktuj się z nami). Wszystkie omyłkowe lub nieautoryzowane darowizny są zwracane przy użyciu oryginalnej metody płatności.

Wszystkie zakupy dokonane za pośrednictwem Witryn są ostateczne. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotu podczas transportu, Sunrise podejmie próbę wymiany tego elementu lub naprawienia sytuacji.

Dane rejestracyjne; Ochrona Konta

Biorąc pod uwagę korzystanie z Witryn, jeśli utworzysz konto w Witrynach, zgadzasz się (a) podać dokładne, aktualne i pełne informacje o sobie, jakie mogą być wymagane w formularzach rejestracyjnych na Witrynach („Dane rejestracyjne”) ; (b) zachować bezpieczeństwo swojego hasła i tożsamości; (c) utrzymywać i niezwłocznie aktualizować Dane rejestracyjne oraz wszelkie inne informacje przekazane firmie Sunrise, aby były dokładne, aktualne i kompletne; oraz (d) zaakceptować wszelkie ryzyko związane z nieautoryzowanym dostępem do Danych rejestracyjnych i wszelkich innych informacji przekazanych firmie Sunrise.

Ograniczenie odpowiedzialności

W ŻADNYM WYPADKU NIE WCHODZI ŻADNA INNA STRONA (ZAANGAŻOWANA W TWORZENIE, PRODUKCJĘ, UTRZYMANIE LUB DOSTARCZANIE WITRYN) I / LUB KIEROWNICY, DYREKTORZY, PRACOWNICY, AKCJONARIUSZE LUB PRZEDSTAWICIELE KTÓRZYCH Z NICH PONOSZĄ BEZPOŚREDNIO ZA, SZKODY PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE JAKIEKOLWIEK RODZAJU, W TYM BEZ OGRANICZEŃ UTRATA W UŻYTKOWANIU, UTRATĘ DOCHODÓW, UTRATĘ RZECZYWISTYCH LUB PRZEWIDYWANYCH ZYSKÓW, UTRATĘ PRZEDSIĘBIORSTWA, UTRATĘ KONTRAKTÓW, UTRATĘ WARTOŚCI LUB REPUTACJI, UTRATĘ USZKODZENIE LUB USZKODZENIE DANYCH, CZYLI W DZIAŁANIU KONTRAKTOWYM, TORTEM (W TYM, ALE NIE WYŁĄCZNIE DO ZANIEDBANIA) LUB W INNY SPOSÓB WYNIKAJĄCE Z LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANY Z KORZYSTANIEM Z WITRYN, TREŚCI LUB MATERIAŁÓW ZAWARTYCH W LUB DOSTĘPNYCH ZA POŚREDNICTWEM STRON, W TYM BEZ OGRANICZEŃ WSZELKIE SZKODY SPOWODOWANE LUB WYNIKAJĄCE Z OPIERANIA SIĘ PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA WSZELKICH INFORMACJACH UZYSKANYCH PRZEZ SŁOŃCE LUB WYNIKAJĄCYCH Z BŁĘDÓW, POMINIĘĆ, PRZERW, USUNIĘCIA PLIKÓW LUB E-MAILI, BŁĘDÓW, USTEREK ZAKŁÓCENIA W DZIAŁANIU LUB TRANSMISJI LUB JAKIEKOLWIEK AWARIE WYNIKAJĄCE Z AKTÓW BOŻYCH, AWARII KOMUNIKACJI, KRADZIEŻY, ZNISZCZENIA LUB NIEAUTORYZOWANEGO DOSTĘPU DO REKORDÓW, PROGRAMÓW LUB USŁUG SUNRISE. W ŻADNYM WYPADKU ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ SUNRISE, CZYLI ZWIĄZANA Z UMOWĄ, GWARANCJĄ, TORTEM (W TYM Zaniedbanie, CZYNNA, BIERNA CZY PRZYPADANA), ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKT, ŚREDNIA ODPOWIEDZIALNOŚĆ LUB INNA TEORIA WYNIKAJĄCA Z WYKORZYSTANIA LUB WYKORZYSTANIA WSZELKIE ODSZKODOWANIE, KTÓRE, JEŚLI JESTEŚ, PŁACISZ, ABY ZACHOWAĆ DOSTĘP DO LUB KORZYSTANIE Z WITRYN.

Odszkodowanie

Zgadzasz się bronić, zabezpieczyć i zabezpieczyć firmę Sunrise i jej podmioty stowarzyszone, niezależnych wykonawców, usługodawców, dostawców, licencjodawców i konsultantów, a także ich odpowiednich członków zarządu, dyrektorów, pracowników i agentów („Strony objęte odszkodowaniem”), bez szkody dla roszczenia, odszkodowania, koszty, działania, żądania, zobowiązania oraz rozliczenia i wydatki (w tym między innymi rozsądne honoraria prawników) wynikające z naruszenia niniejszych Warunków Witryny lub z nim związane, wszelkie Treści użytkownika, które publikujesz, przechowujesz lub w inny sposób przesyłasz lub za pośrednictwem Witryn, lub korzystanie z Witryny lub niemożność korzystania z niej, w tym między innymi rzeczywiste lub grożące pozwy, żądania lub roszczenia skierowane przeciwko Stronom, którym przysługuje rekompensata, wynikające z Treści, zachowania lub naruszenia przez Ciebie prawa osób trzecich.

Rozdzielność postanowień / zrzeczenie się

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków Witryny zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, wówczas takie postanowienie zostanie uznane za oddzielne od niniejszych Warunków Witryny i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. Żadne zrzeczenie się któregokolwiek z niniejszych Warunków Witryny nie będzie uważane za dalsze lub ciągłe zrzeczenie się takiego warunku lub warunku lub jakiegokolwiek innego warunku lub warunku.

Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejsze Warunki korzystania z Witryn i korzystanie z Witryn są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem stanu Floryda mającym zastosowanie do zawartych umów i które mają być w całości wykonane na Florydzie, bez uciekania się do przepisów kolizyjnych. Zgadzasz się, że wszelkie działania prawne lub na zasadzie słuszności wynikające lub w jakikolwiek sposób związane z niniejszymi Warunkami Witryny będą wnoszone wyłącznie do sądów stanowych i federalnych znajdujących się na Florydzie i niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo wyrażasz zgodę i poddajesz się wyłącznej jurysdykcji takich sądów w zakresie wszelkie pozwy, działania lub postępowania wynikające z niniejszych Warunków Witryny.

Pytania / informacje kontaktowe

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Witryn, możesz wysłać wiadomość e-mail IBeller@SunriseGroup.Org do wiadomości: Radca prawny.

List możesz też wysłać na adres:

Społeczność Sunrise, Inc.
9040 SW 72nd St
Miami, FL 33173