Blòg

Li sou Evènman Sunrise ak Istwa

Blòg

Li sou Evènman Sunrise ak Istwa

Blòg

Vin yon pwofesyonèl sipò dirèk

Vin yon Pwofesyonèl Sipò Dirèk (DSP) kapab yon chemen karyè ki bay satisfaksyon ak rekonpanse. DSP bay sipò ak asistans bay moun ki gen andikap, ede yo viv poukont yo epi patisipe nan kominote yo. Si w enterese vin yon DSP, pòs sa a kouvri kèk bagay enpòtan ou dwe konsidere.

FARF Lejislatif Fly-In

Nan mwa mas, yon ekip anplwaye ki soti nan Sunrise Community te gen opòtinite pou yo ale nan Asosyasyon Eta Florid pou Reyabilitasyon Etablisman (FARF) Lejislatif Fly-In. Evènman sa a ofri yon opòtinite pou founisè ki nan endistri sèvis andikap entelektyèl ak devlòpmantal yo rankontre senatè ak reprezantan Florid yo pou avanse demann yo epi defann moun y ap sèvi yo.

Fondasyon Hartford bay Sunrise yon leve

Pandan plizyè ane, Hartford Foundation for Public Giving te sipòte Sunrise Northeast nan bay finansman pou pwogram kan ete nou an pou moun ki andikape yo. Menm nan kòmansman pandemi an, Fondasyon an te sipòte efò nou yo san gad dèyè pou bay plis pase 150 kanpay ki gen anpil antouzyas nan yon eksperyans kan vityèl nan sekirite lakay yo.

Repoze nan pouvwa, Judy Heumann

Judy Heumann se te yon pionan ak yon vrè enspirasyon pou dè milyon de moun atravè mond lan. Antanke yon aktivis dwa moun andikape yo, li te goumen san pran souf pou pwomouvwa opòtinite egal pou moun ki andikape yo epi pou li defye atitid sosyete a ki te ekskli yo nan patisipasyon total nan kominote yo.

Eksplore Kont ABLE

Kont ABLE, ke yo rele tou kont Achieving a Better Life Experience, se yon zouti finansye relativman nouvo ki ka benefisye moun ki gen andikap entelektyèl ak devlopman (I/DD). Yo te kreye kont sa yo pou bay moun ki gen andikap yon opsyon epay avantaje nan taks. Nan pòs sa a, nou pral revize kisa kont ABLE yo ye, kijan yo fonksyone, ak avantaj yo ofri pou moun ki andikape yo.